Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Sininauha ry ja kotikunta Hamina.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisessä hengessä. Syventää raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa jäsentensä keskuudessa. Auttaa ensisijaisesti huume- ja päihdeongelmaisia, vankeja ja vankilasta vapautuvia sekä syrjäytyneitä lähimmäisiämme löytämään kristillinen ratkaisu elämäänsä. Ennaltaehkäisevä työ ja niiden ihmisten auttaminen, jotka kärsivät em. ongelmista ja haitoista, kuuluvat myös yhdistyksen tarkoituksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi taloudellista hyötyä ja voittoa tavoittelematta:

 1. Järjestää katulähetysiltoja ja muita hengellisiä kokouksia ja tilaisuuksia.
 2. Järjestää ryhmä-, työterapia-, askartelu-, liikunta-, tukihenkilö-, leiri- ja retkitoimintaa.
 3. Toteuttaa viestintää ja siihen liittyvää julkaisutoimintaa
 4. Ylläpitää, rakentaa, rakennuttaa ja muutenkin hankkia päivä-, toiminta- ja harrastuskeskuksia, hoitokoteja, puolimatkankoteja, neuvonta-asemia ja tuki- ym. asuntoja.
 5. Suorittaa toimintaansa liittyvää tavarankuljetusta.
 6. Tarvittaessa ylläpitää muutakin vastaavaa toimintaa päihde- ja huumeongelmien ennalta ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi.
 7. Tarvittaessa vastaanottaa pakolaisia ja maahanmuuttajia.

Tarkoituksensa edistämiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaiset luvat saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, järjestää myyjäisiä, ylläpitää kirpputoreja ja kierrätystoimintaa, sekä harjoittaa tavanomaista kioski- ja kanttiinitoimintaa yhdessä toimipaikassa. Yhdistys voi kerätä työnsä tukemiseksi Suomessa järjestämissään hengellisissä tilaisuuksissa vapaaehtoisia rahalahjoja eli kolehteja sellaisella tavalla ja niin suppeassa piirissä, ettei sitä voida pitää varsinaisena rahankeräyksenä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenen tulee noudattaa kristillistä ja raitista elämäntapaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.

4. JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. JÄSENMAKSU

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista sekä 0-5 varajäsentä.
Hallituksen toimintakausi on 2 vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen erikseen nimeämän nimikirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai muilla viestintävälineillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.